Třídní vzdělávací program

Co nás čeká:

S pomocí „Sluníčka“ – charakteristickým prvkem naší třídy se zaměříme na získávání dovedností potřebných k řešení některých problémů, na rozvoj a zpřesňování smyslového vnímání, na rozvoj praktických dovedností a tvořivého sebevyjádření z oblasti estetické výchovy, na vývoj schopností být pozorný, ohleduplný a citlivý ke svým vrstevníkům, na vyjádření vzájemné empatie a na podporu dítěte ve schopnosti řešit konflikty.

Všechny činnosti budou propojeny a tím zajistíme přirozenou motivaci a prožitkové učení na základě sdílených emocí.

Daniel Golema uvádí v knize „Emoční inteligence“, že na tom, jak jsme v životě úspěšní a šťastní se podílí rozumová inteligence (IQ) jen asi dvaceti procenty. Mnohem větší vliv má inteligence emoční. Mezi emoční dovednosti řadí mimo jiné identifikaci a správné označení citů, projevování citů, ovládání emocí a obratné zacházení s nimi. Tyto dovednosti se pak promítají do našich vtahů, komunikace, ovlivňují naše duševní a tělesné zdraví.

Do obsahu našeho TVP budeme proto zařazovat činnosti rozvíjející pochopení a pojmenování emocí, činnosti, které rozvíjejí schopnosti sebeovládání i empatie a prosociálního chování. Rozlišujeme nároky a požadavky podle schopností a možností dětí.

Třídní vzdělávací program je vytvořen na základě Školního vzdělávacího programu a vychází několika integrovaných bloků. Projekty jsou střednědobé (3-4 týdny) a jsou mnoha-činnostní.