Integrovaný blok

„Medvědí zima“ (prosinec, leden, únor)

Hnědý a bílý medvěd vyjadřuje potřebu jistoty a bezpečí, odpočinku.

Záměrem v tomto bloku je:
 • vytváření povědomí o mezilidských hodnotách přípravou  a realizací společných zábav a slavností;
 • získání citové samostatnosti prostřednictvím činností vyžadujících samostatné vystupování, vyjadřování, rozhodování a sebehodnocení;
 • seznamování s významem Vánoc; 
 • sledování událostí ve městě;
 • poznávání a dramatizace pohádek, říkadel, básní a písní se zimní tematikou;
 • seznamování s klasickou  pohádkou, českými říkadly, básněmi a písněmi lidovými i současnými;
 • přibližování přirozených časových a logických posloupností dějů, příběhů, událostí;
 • seznamování dětí s různými přírodními i umělými látkami a materiály v okolí;
 • zmapování lidského těla;
 • zařazování činností vedoucích k prevenci úrazů, k prevenci nemoci,  nezdravých návyků a závislostí;
 • poznávání zimních sportů;
 • zkoumání přírody v zimním období;
 • seznamování se sdělovacími prostředky;
 • příprava na zápis do ZŠ;
 • podpora dětí v komunikaci a samostatném projevu
 • zařazování individuálních a skupinových grafomotorických cvičení
 • podpora předmatematických čiností
 • silný medvěd – potřeba jistoty a bezpečí.