Školní vzdělávací program "Saská brána otevřená"

Cesta k našim cílům   

Cíle mateřské školy vycházejí z rámcových cílů RVP pro předškolní vzdělávání a tyto cíle MŠ rozpracovává jako svá specifika.

Činnost MŠ poskytuje všestranný rozvoj dítěte, směřuje k integraci kulturně sociálních, psychofyzických a duchovních složek. Jejich vzájemné působení vede k přiměřenému vývoji dětské osobnosti, je nezbytnou podmínkou úspěšného přechodu z mateřské do základní školy. Toto přímo souvisí s vnitřní pohodou dítěte, která je základem  a hlavním smyslem veškerého působení na dítě.

Rámcové cíle RVP PV:

 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 2. Osvojení hodnot
 3. Získání osobnostních postojů  

Desatero podmínek na cestě k našim cílům

 • Vychováváme z malého človíčka samostatného, šťastného a zvídavého člověka.
 • Vedeme dítě k určitým pravidlům sociálního soužití.
 • Přizpůsobujeme vzdělávání dětí vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí.
 • Respektujeme individualitu každého dítěte. Vycházíme ze znalosti aktuálního rozvojového stavu dítěte. Každému dítěti poskytujeme pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje, v kvalitě, která mu vyhovuje.
 • Podporujeme dětskou zvídavost, potřebu objevovat. Chceme být průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním. Informace předáváme zajímavou formou, navazujeme na vlastní prožitky dětí, podněcujeme děti k vlastnímu zájmu, hledáme a rozvíjíme jejich individuální schopnosti.
 • Usilujeme o to, aby MŠ pracovala jako tým. Dobrý kolektiv a respektování druhých   je jedním ze základních předpokladů k tomu, aby byla MŠ plná spokojených dětí a jejich rodičů.
 • Rozvíjíme základní VDNPH ve všech oblastech, nikoli pouze jednostranně zaměřenou specializací. Směřujeme ke kompetencím, které jsou uvedené  v RVP PV.
 • Prohlubujeme různorodost a specifické zájmy dítěte individuálně i v zájmových činnostech – podporujeme talentované a nadané děti.
 • Sledujeme vývoj dítěte a jeho změny i pokroky zaznamenáváme. Provádíme evaluační analýzu obsahu, metod a forem denní nabídky činností.
 • Spolupracujeme s rodiči dětí.

 

Školní vzdělávací program v plném znění je k nahlédnutí v mateřské škole.