Školní vzdělávací program MŠ Pohádka - "Pohádková říše a jak to bylo dál..."

Vzdělávací program školy vychází z neoficiálního názvu „Pohádka“. K němu směřujeme všechny naše činnosti a motivace. Pracujeme podle integrovaných bloků, které odpovídají věkovým i individuálním zvláštnostem dětí. Jsme škola běžného typu, ale zaměřujeme se na estetickou výchovu (výtvarná, hudební, pracovní – modelování a práci s keramikou). Závazným materiálem pro práci ve třídách je Školní vzdělávací program, který připravujeme vždy na dva roky až tři roky. Každá třída má svůj vlastní Třídní vzdělávací program, který připravují učitelky společně s rodiči. ŠVP (a potažmo TVP) vytváříme podle RVP, který vymezuje požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku.

Naší snahou je rozvoj dětské individuality, talentu dětí, vytváření kladných návyků a dovedností, posilování sebevědomí dítěte a upevnění jeho pozice v sociálních rolích, které ho budou provázet na cestě za poznáním a životem. K tomu vytvoříme podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se u nás dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně. Každodenní pestrou nabídkou činností v dětech probouzíme aktivní zájem o poznání a objevování světa. Vytváříme základy kompetencí, důležitých pro celý další vývoj, vzdělávání a celoživotní učení.

 

Hlavní cíle - obecně

  • Rozvoj dítěte po stránce psychické, fyzické i sociální, položení základů ke schopnosti učit se a poznávat (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní)

  • Osvojení základních hodnot, na nichž je položen náš hodnotový systém a celá naše společnost (kompetence činnostní a občanské)

  • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná sebevědomá osobnost (kompetence sociální a personální)

 

Podrobnější informace najdete ve Školním vzdělávacím programu v MŠ