Kritéria přijímání do MŠ

Zveřejněno: 21. 5. 2019, zapsal: , přečteno: 233x
file icoKritéria přijímání do MŠ 2019.pdf

 

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení – viz ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 Vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

  • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

  • O zařazení dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy. V případě přijetí zajistí ředitelka školy tomuto dítěti péči ve spolupráci se speciálním pedagogem podle převládajícího druhu postižení.

  • Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné).

Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí v  Mateřské škole Rokycany, U Saské brány. Ředitelka školy stanovuje při rozhodování bodové hodnocení.

V jednotlivých kritériích budou děti řazeny podle věku sestupně. V případě shodného data narození budou děti seřazeny abecedně podle příjmení.

 

Kritérium

Bodové ohodnocení

a) Děti s místem trvalého pobytu v Rokycanech,

školský obvod Mateřské školy Rokycany,

U Saské brány.

 

b) Děti s místem trvalého pobytu ve spádových obcích Klabava, Veselá nastupující povinnou školní docházku.

Podle věku od nejstarších po dvouleté děti, které dosáhnou věku 3 let v období do 31. 12. následujícího školního roku.

 

Klabava, Veselá (pětileté děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1.9. do 31.8. následujícího školního roku (předškoláci), děti s odkladem školní docházky.

5

 

Děti s místem trvalého pobytu v Rokycanech,

mimo školský obvod Mateřské školy Rokycany, U Saské brány.

Podle věku od nejstarších po dvouleté děti, které dosáhnou věku 3 let v období do 31. 12. následujícího školního roku.

4

Děti s místem trvalého pobytu v Rokycanech,

školský obvod Mateřské školy

i mimo školský obvod Mateřské školy Rokycany, U Saské brány.

Dvouleté děti, které dosáhnou věku 3 let v období od 1. 1. do 31. 8. následujícího školního roku.

3

Děti s místem trvalého pobytu mimo Rokycany.

 

Podle věku od nejstarších po dvouleté děti, které dosáhnou věku 3 let v období od 1. 9. do 31. 8. následujícího školního roku.

2

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 

Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinná od 1. 5. 2019.

Současně se ruší směrnice Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

č. j. MSSA/69/18 ze dne 30. 4. 2018.

 

V Rokycanech dne 25. 4. 2019

Mgr., Bc. Věra Zagorová

ředitelka MŠ