I.třída - BERUŠKY

AKTUALITY z naší třídy naleznete po kliknutí na odkaz
Prohlédněte si FOTOGALERIE z naší třídy

  Třídní učitelky

Bc. Choulíková Bohumila 

Martina Fousová, DiS.

Asistent pedagoga

Černá Lenka

    Kontakt

+420 725 811 561

Název TVP:
Čáry máry, třesky plesky
my Berušky si hrajem hezky

Třídní učitelky: Bc. Choulíková Bohumila
                        Fousová Martina, DiS

Asistent pedagoga: Černá Lenka

 

Naše filosofie: Přirozenou formou blízkou dětskému chápání rozvíjet osobnost dětí a
připravit je po všech stránkách pro vstup do další etapy jejich života.

Charakteristika třídy: Do naší třídy chodí 25 dětí (+ 1 dítě s individuálním vzděláváním)
ve věku 3-4 roky, z toho je 11 dětí, které již naši MŠ navštěvovaly v loňském školním
roce. Počet děvčat je 9, počet chlapců pak 16. Ve třídě je 1 dítě se SVP, kterému byla
přidělena asistentka pedagoga a 1 dítě s odlišným mateřským jazykem nemluvící česky. 

 

V individuálním přístupu se u dětí musíme zaměřit především na jejich adaptaci.

 

Během roku budeme děti učit základům správného chování předškoláka, hygienickým
pravidlům, správnému stolování a sebeobsluze. Taktéž budeme klást důraz na úklid hraček
a pomůcek a na třídění odpadu. Budeme podporovat a rozvíjet hru (zvláště tu spontánní),
rozličné pohybové aktivity, dětskou kresbu a různé výtvarné techniky. Budeme
procvičovat výslovnost pomocí artikulačních a dechových cvičení a cvičení hybnosti
mluvidel. Do svých činností budeme také nenásilně vkládat říkadla, písničky a dětské
tanečky.

 

Naší snahou je, aby děti své poznatky získávaly prostřednictvím interaktivního a
prožitkového učení, postupně budeme začínat s hrami v rolích a kooperativními činnostmi.
Chceme vytvořit předpoklady, aby se děti učily prožívat a chápat svět kolem sebe, měly
chuť tvořit, poznávat a přemýšlet. Nároky a požadavky budeme diferencovat podle
možností dětí a to zvláště vzhledem k jejich schopnostem a dosavadním zkušenostem.
 

 

Jakou třídu chceme:
aby naše třída byla příjemným prostředím, ve které děti budou rády
trávit chvíle odloučení od rodičů a budou spokojené a šťastné
aby ve třídě vládla celková pohoda a bylo vytvořeno takové klima,
které příznivě působí na rozvoj dítěte ve všech oblastech jeho vývoje
aby se třída otevírala rodičům a vztah mezi učitelkami a rodiči byl
upřímný, otevřený, plný vzájemného naslouchání a povzbuzování
(informovanost o prospívání dětí, organizování společných akcí apod)