IV. třída - SKŘÍTCI

AKTUALITY z naší třídy naleznete po kliknutí na odkaz
Prohlédněte si FOTOGALERIE z naší třídy

Třídní učitelé:

Husáková Hana

Bc. Peřka Matěj

Kontakt:

+ 420 725 429 161

Naše motto :

VŠICHNI SKŘÍTCI POHROMADĚ,

SEŠLI JSME SE NA ZAHRADĚ.

VŠEM OKOLO UKÁŽEME,

CO MY VŠECHNO DOKÁŽEME.

HOLA HEJ, HOLA HEJ,

DNESKA MÁME SKŘÍTKŮ REJ !


Charakteristika třídy
    V naší třídě je zapsáno 26 Skřítků ve věku 4-7 let, z toho 14 děvčat a 12 chlapců. Třída pracuje pod vedením učitelů Hany Husákové a Matěje Peřky, kteří spolupracují pátým rokem.
    Většina dětí se zná již druhým rokem a letos k nám přistoupilo 7 nových Skřítků. My všichni se budeme snažit, aby se jim u nás líbilo.

 

Třídní pozdrav Skřítků 

Skřítek je náš kamarád,

vše, co dělá, dělá rád.

Velmi hbitě přemýšlí,

spoustu věcí vymýšlí.

Dětem těm vždy pomáhá,

ani chvilku neváhá.

Na co se těšíme
Třídní vzdělávací program:

Putování za švestkovou vůní se skřítkem Pitrýskem
    Naší prioritou je vytvořit vstřícný a flexibilní adaptační program, kterým chceme usnadnit vstup do MŠ nejen dětem, ale i jejich rodičům. Rodiče mají možnost v rámci adaptačního programu zůstat s dítětem ve třídě určitou část dne, podle vlastního uvážení. Samozřejmostí jsou vstupy rodičů do třídy při ranním a odpoledním předávání dětí.
    Máme před sebou dlouhou cestu, na které nás čeká nejedna překážka a jejímž cílem je vytvoření kamarádského kolektivu, plného radosti a pohody.
    Náš třídní vzdělávací program je volně inspirován knihou spisovatele Ludvíka Aškenazyho:,,Putování za švestkovou vůní“ a uměle doplněn učitely o další příběhy tak, aby  byly blízké dětem a vycházely z potřeb dětí realizovat se při hře se skřítkem Pitrýskem. Program plynule navazuje na ten z minulého roku, kde je také ústřední postavou někdo, kdo nás bude provázet po celý rok.    
    S pomocí této motivace se zaměříme na získávání dovedností potřebných k řešení některých problémů, na rozvoj a zpřesňování smyslového vnímání, na rozvoj praktických dovedností a tvořivého sebevyjádření z oblasti estetické výchovy, na vývoj schopností být pozorný, ohleduplný a citlivý ke svým vrstevníkům, na vyjádření vzájemné empatie a na podporu dítěte ve schopnosti řešit konflikty.
Všechny činnosti budou propojeny tímto tématem a tím zajistíme přirozenou motivaci a prožitkové učení na základě sdílených emocí.

Daniel Goleman  v knize „Emoční inteligence“ uvádí, že na tom, jak jsme v životě úspěšní a šťastní se podílí rozumová inteligence (IQ) jen asi dvaceti procenty. Mnohem větší vliv má inteligence emoční. Mezi emoční dovednosti řadí mimo jiné identifikaci a správné označení citů, projevování citů, ovládání emocí a obratné zacházení s nimi. Tyto dovednosti se pak promítají do našich vtahů, komunikace, ovlivňují naše duševní a tělesné zdraví.

Do obsahu našeho TVP budeme proto zařazovat činnosti rozvíjející pochopení a pojmenování emocí, činnosti, které rozvíjejí schopnosti sebeovládání i empatie a prosociálního chování. Rozlišujeme nároky a požadavky podle schopností a možností dětí.

Třídní vzdělávací program je vytvořen na základě Školního vzdělávacího programu a vychází z několika integrovaných bloků. V průběhu školního roku náš příběh propojíme s tématy integrovaných bloků z ŠVP. Projekty jsou střednědobé (3-4 týdny) a jsou mnoha-činnostní.

Naše pravidla

Kouzelné chování u Skřítků

Kdo jsou to kamarádi,

lidé co se mají rádi,

a pomohou si bez řečí,

to je krása člověčí


Pusinková

 • Hezky se oslovujeme, vítáme i loučíme s druhými

 • Domlouváme se klidným hlasem, šetříme svůj hlas

 • Když se nám něco nelíbí, řekneme si to

 • Můžeme o pomoc pořádat kamaráda i dospělého (i o pomoc pro druhého)

Srdíčková 

 • Máme se rádi, jsme kamarádi

 • Umíme se rozdělit, obdarovat

 • Chováme se k druhým tak, jak chceme, aby s e oni chovali k nám

 • Každý umí něco, všichni jsme důležití

Oušková 

 • Hlukem můžeme škodit, hluk škodí nám

 • Když jeden mluví, ostatní naslouchají

Ručičková

 • Uklízíme hračky, udržujeme pořádek

 • Myjeme si ruce před a po jídle, po použití WC

 • Rukama si pomáháme a usmiřujeme se

 • Vážíme si práce druhých, neničíme její výsledky

Nožičková

 • Kopeme jen do míče

 • Ve třídě chodíme tak, abychom si neublížili