Třída STROMEČEK

Třídní učitelky:

Eva Kodlová

Olga Zíková

 Kontakt

725 034 881

Motto třídy:

Stromečku, stromečku,

schovej mě ve svém domečku,

jsme tu všichni kamarádi,

máme se tu spolu rádi.

 

Charakteristika třídy:

V naší třídě je zapsáno 25 dětí 3-4letých, z toho 13 děvčat a 12 chlapců.

 Osm dětí chodilo do naší třídy již loni a 17 dětí přišlo poprvé v září 2013. Do konce září počítáme proto zejména s adaptací nových dětí a s jejich vzájemným poznáváním. Děti si postupně budou osvojovat pravidla třídy a budeme je přivykat jejich novému žívotnímu prostředí. Při výchovné činnosti budou převládat zejména činnosti hudební a hudebně pohybové (písně, taneční hry, hudebně pohybové hry), kruhové hry s maňásky pejskem Bobíkem a kočičkou Rozárkou, poslech a maňásková dramatizace pohádek. Budeme se učit chodit bezpečně za sebou a ve dvojicích.

Třída je dobře vybavena hračkami a pomůckami, nábytek je již loňského roku nový.

Třídní vzdělávací program

- umožňujeme dostatečnou adaptaci dětí

- respektujeme jejich individuální potřeby

- vytváříme klidné a přátelské klima třídy

- povzbuzujeme a posilujeme sebedůvěru dětí

- rozvíjíme spolupráci s rodiči

- vedeme děti k dodržování  základních hygienických, společenských a pracovních návyků

- dáváme dětem dostatek času pro volnou hru, mají možnost ji dokončit nebo v ní později pokračovat

- zvyšujeme nároky u starších dětí na plnění úkolů

- rozvíjíme slovní zásobu a správnou výslovnost dětí, zjišťujeme výslovnoust a lateralitu, ve spolupráci s 

  rodiči doporučujeme docházku ke kliniskému logopedovi

- seznamujeme děti s  VDNPH ( vědomostmi, dovednostmi, návyky, poznatky, hodnotami) při pobytu

  venku, zejména formou prožitkového učení a experimentaci

- snažíme se o co nejdelší pobyt venku dle klimatických podmínek

- symbolem naší třídy je strom, takže budeme celý rok sledovat průběžné změny na vybraném stromu

  (javor u mostu, jabloň na zahradě)

 

Pravidla třídy

1. Umíme se přivítat a rozloučit, pozdrav s očním kontaktem.

2. Neubližujeme kamarádovi

3. Neběháme po třídě mezi stolečky ani do umývárny a WC.

4. Když chci odejít z třídy, řeknu to paní učitelce.

5. Umím požádat o hračku a poděkovat (o jídlo, přidání, o pití ...)

6. Pomůžu kamarádovi nebo požádám p. učitelku o pomoc.

7. Zastrčím si vždy židličku při odchodu od stolečku.

8. Uklidím po sobě hračku, prázdné nádobí na určené místo.

9. Neskáču do řeči paní učitelce ani kamarádovi, ale počkám až domluví.

10. Vše, co si půjčím, vrátím na své místo.

 

Fotogalerie

Zprávy naší třídy

Třída LODIČKA

Třídní učitelky:

Dagmar Cajthamlová

Bc. Ilona Kočová

 Kontakt

725 034 884

Motto třídy:

Cáká, cáká vodička,

po ní pluje lodička.

V lodičce jsou dětičky,

hodní kluci, holčičky.

Smějí se a radují,

kampak asi doplují?

 

Charakteristika třídy

Ve třídě Lodička je zapsáno 24 dětí ve věku 3-4 roky, 11 chlapců a 13 děvčat. Osm dětí je nově příchozích. Ve třídě se s ohledem na špatnou výslovnost mnoha dětí chceme zaměřit na důraz v logopedické prevenci, rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinaci pohybů a gymnastiku mluvidel. Děti budou seznámeny s třídními pravidly a vedeny k jejich dodržování. Hravou a zábavnou formou budeme poznávat sebe i své okolí, respektovat druhé.

Třídní vzdělávací program

- vzhledem k věkovému složení dáváme důraz na adaptaci děti v MŠ

- seznamujeme děti s pravidly třídy a důsledně je vedeme k jejich dodržování

- respektujeme individuální potřeby dětí

- umožňujeme dětem dostatečný prostor pro volnou hru a dále ji rozvíjíme

- snažíme se o klidné a přátelské klima třídy, úctu a toleranci mezi sebou navzájem

- děti podporujeme v jejich zájmech a posilujeme jejich zdravou sebedůvěru

- vedeme děti k samostatnosti při sebeobsluze a stolování

- rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku dětí, slovní zásobu správnou výslovnost

-  vedeme děti k poznávání základních lidských hodnot

Pravidla třídy:

- při příchodu i odchodu se pozdravíme s očním kontaktem

- mezi kamarády si neubližujeme, pomáháme si

- pokud potřebuji pomoc, požádám kamaráda nebo paní učitelku

- umíme používat kouzelná slovíčka: prosím, děkuji, promiň

- neskáčeme ostatním do řeči

- do třídy si z domova nosíme použe jednu malou hračku (po hraní ji odkládáme do příslušné krabice)

- neběháme ve třídě mezi hračkami, do umývárny ani na WC

- židličku po odchodu od stolečku zastrkujeme

- po ukončení hry si každý po sobě uklidí, každá hračka má své místo

- odchod ze třídy oznamujeme paní učitelce

 

Fotogalerie

Zprávy naší třídy

Třída JABLÍČKO

Třídní učitelky:

Bc. Věra Zagorová

Iveta Nosková

 Kontakt

725 034 882

Motto třídy:

Červík Pepík v jablíčku,

má červenou čepičku.

Je to hodný kamarád,

chce si s námi tady hrát.

Charakteristika třídy

Naši třídu navštěvuje 24 dětí. Z toho 8 předškoláků včetně O3D a 16 čtyř až pětiletých dětí. Ve třídě převažují děvčata a proto je klidnější. Pro OŠD vypracujeme individuální plány podle doporučení z vyšetření v pedagogicko psychologické poradně. Hravou formou rozvíjíme všestranně dětskou osobnost, podporujeme dětská přátelství, vytváříme pohodové prostředí. Důležitá je pro nás volná hra, která je v tomto věku hlavním prostředkem učení. Nejdůležitější učení je to, které ovlivňuje chování a na které si dítě přijde samo. Potřebují mít dostatek času na snění a objevování světa po svém a to jim umožňujeme. Hrajeme na hudební nástroje a rádi zpíváme, a proto vedeme děti k radosti ze zpěvu a hudebně pohybových činností. Respektujeme individualitu každého dítěte.

Třídní vzdělávací program

- snažíme se o bezproblémovou adaptaci

- vytváříme radostné a pohodové prostředí ve třídě

- vedeme děti k samostatnosti v běžných denních činnostech

- poskytujeme dostatek času na volnou hru

- věnujeme dětem individuální přístup v době spaní: starší děti vstávají dříve a pracují u stolečků

  (pracovní listy a hry na rozvíjení zrakového vnímání, logického myšlení, slovní zásoby - příprava na ZŠ),

  mladší děti, které nespí, mají klidovou činnost na lehátku, hru s plyšákem, prohlížení časopisů, knih)

- dbáme na správnou výslovnost

- rozvíjíme lásku ke zpěvu, k hudbě, hudební dramatizaci

- vedeme děti ke ohleduplnému chování a pomáháme kamarádům, kteří nejsou tak zdatní jako my

  (pomoc, solidarita)

- podporujeme nadané děti

 

Pravidla třídy

1. Ve třídě, v šatně, na chodbách a v umývárně chodíme pomalu (abychom neublížili sobě a ostatním

    dětem). Pozor! Mokrá a postříkaná podlaha je nebezpečná.

2. Umíme pozdravit (podívat se při pozdravu do očí), o něco požádat, za něco poděkovat.

3. Hluk a křik nám škodí, dohodneme se bez hádek a žalování. Mluví vždy jen jeden (neskáčeme

    druhému do řeči).

4. Všechny hračky mají své místo, neničíme úmyslně kamarádovu hru a práci.

5. 3x a dost (2x máme pozor dát a po třetí poslouchat).

6. Umíme vyhrávat, ale i prohrávat (nevztekáme se, nepovyšujeme se nad druhým, ani neponižujeme).

7. Pokud na něco sami nestačíme, požádáme o pomoc nejprve kamaráda, pokud nenajdeme

    společné řešení, požádáme pak o pomoc paní učitelku.

8. Nebereme si nic, co nám nepatří (co není naše, je cizí).

9. Nemluvíme hrubě a nechováme se hrubě (jsme slušné děti), hezky se oslovujeme, pomáháme si a

    umíme se rozdělit.

Fotogalerie

Zprávy naší třídy

Třída SLUNÍČKO

Třídní učitelky:

Marie Paulusová

Mgr. Iveta Němečková

 Kontakt

725 034 883

Motto třídy:

Máme rádi sluníčko,

pojď sem pejsku, kočičko.

Všichni se tu rádi máme,

navzájem si pomáháme.

Že to není pohádka,

ví les, louka i zvířátka.

Charakteristika třídy

Ve třídě Sluníčko je zapsáno 25 dětí 5 - 6ti letých, z toho 13 děvčat a 12 chlapců. Dvě děti mají odklad školní docházky, 1 dítě má k sobě pedagogickou asistentku, která se příležitostně věnuje i ostatním dětem, které vyžadují idividuální přístup.

 

Třídní vzdělávací program

Rozvrh dne je uspořádán tak, aby dětem vyhovoval a přinášel pocit jistoty a bezpečí.

- vedeme děti k samostatnosti a spolupráci, úctě i tolerance

- necháváme dětem dostatečný prostor pro hru

- je zajištěn časový odstup mezi jídly i pitný režim

- umožňujeme dětem delší pobyty venku

- nespěcháme na děti, atmosféra ve třídě je optimistická, klidná a pohodová

- dáváme dětem dostatek prostoru pro tvořenís dostatečnýám množstvím materiálu

- nepodporujeme soutěživost u dětí

- činnosti plánujeme s ohledem na věk a potřeby dětí, vycházíme z jejich návrhů

- plníme řízené aktivity také venku i v různých jiných časových úsecích (v šatně, na lavičce u umývárny)

- zařazujeme průběžně chvilky angličtiny během celého dne v přirozených situacích

- panuje u nás shoda v práci obou učitelek (domluva o tématech, návaznost)

- přizpůsobujeme činnosti věku a schopnostem dětí s přihlédnutím k dětem se sociálně

  znevýhodněným prostředím

Pravidla třídy

1. Budeme na sebe hodní. Hádání, strkání a posmívání do školky nepatří.

2. Ve třídě i na chodbě chodíme pomalu. Běhat můžerme tam, kde me na to místo.

3. Když někdo mluví, poslouchám. Neskáču mu do řeči.

4. Třikrát a dost.

5. Jsem samostatný(ná). Nejdřív si zkusím poradit sám, pak požádám o radu nebo o pomoc 

    kamaráda. Poté jdu za paní učitelkou.

6. Při stolování uklízím samostatně nádobí, zastrkuji židli.

7. Před vycházkou dodržuji postup oblékání a ukládání věcí.

8. Pravidlo zvednuté ruky.

Další pravidla budeme vytvářet a budou vznikat v průběhu roku podle situace ve třídě a potřeb dětí.

Fotogalerie

Zprávy naší třídy