Sanace a hydroizolace zdiva na pracovišti „Saská“

Zveřejněno: 14. 3. 2022, zapsal: Věra Zagorová, přečteno: 410x

Vá­že­ní ro­di­če,

v ma­teř­ské ško­le na pra­co­viš­ti „Saská“ bude od 16. 3. 2022 pro­bí­hat sanace a hydroizolace zdiva v podsklepení budovy. Přístup zhotovitele do podsklepení umožníme venkem přes zahradu. Staveniště bude zabezpečeno. Dělníci budou označeni vestami.

Pro­sím Vás, dbejte zvý­še­né opa­tr­nos­ti při po­hy­bu na zahradě ma­teř­ské ško­ly – při vyzvedávání dětí v odpoledních hodinách. Všich­ni pe­da­go­go­vé rov­něž zvý­ší po­zor­nost a po­u­čí dě­ti o bez­peč­ném cho­vá­ní na školní zahradě.

 Dě­ku­ji za po­cho­pe­ní.

 Vě­ra Za­go­ro­vá, ře­di­tel­ka MŠ