Spolupracujeme

Sokol - logo Česká obec sokolská - S ČOS spolupracujeme v rámci projektu "Cvičíme se zvířátky", který je inspirován především obsahem pravidelné činnosti v tělocvičných jednotách, jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.


DDM ROkycany

DDM Rokycany - naše mateřská škola spolupracuje s DDM Rokycany, kde navštěvuje výtvarně keramickou dílnu a chovatelský kroužek.

 

 


Pomocné tlapky Velice příjemná je spolupráce se společností Pomocné tlapky o.p.s., kde například děti kreslí pozvánky na akce společností a ve školce probíhá předvádění cvičených psů s besedou.

Obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky se již od svého založení v únoru 2001 zabývá chovem, předvýchovou a výcvikem asistenčních psů. Vycvičené psy předáváme zdarma do dlouhodobého užívání tělesně postiženým, zejména těm, kteří jsou zcela nebo částečně upoutáni na invalidní vozík, ale i lidem nevidomým, pacientům se záchvatovými onemocněními a lidem s kombinovaným onemocněním.


Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou v Rokycanech spočívá především na pomoci dětem, které mají problémy s nástupem do základní školy. Ve spolupráci s rodiči a PPP zajišťujeme optimální péči těmto dětem, aby jejich připravenost do základní školy byla co nejlepší.


Knihovna Rokycany Tradiční je spolupráce s Knihovnou v Rokycanech, která se zaměřuje na akce - dny knihovny, divadelní představení v KKK - dvůr knihovny, besedy apod.


Také spolupráce se ZŠ Ulice Míru,  ZŠ T.G.M. a ZŠ  Jižní předměstí v Rokycanech je tradiční. Pravidelně navštěvujeme tyto školy v období zápisu do ZŠ a na konci školního roku.


Spolupráce se Základní uměleckou školou v Rokycanech spočívá ve výběru hudebně nadaných dětí do prvního ročníku ZUŠ, u výrazných talentů již v předškolním věku.