Základní informace pro rodiče

Docházka a omlouvání dětí

Rodiče předávají dítě učitelce do 8.15 hod. a vyzvedávají si jej v době od 12.15 do 12.30 hod. nebo od 14.15 do 16.00 hod. (po domluvě s učitelkou je možné přivést i odvést dítě kdykoliv během dne).

Dítě je předáváno a vyzvedáváno pouze osobami uvedenými v Dohodě o předávání a vyzvedávání  dítěte pověřenou osobou. Rodiče jsou povinni předat dítě učitelce osobně a informovat ji o jeho zdravotním stavu. Po převzetí dítěte přebírají zákonní zástupci za dítě plnou odpovědnost.

Děti je nutné z provozních důvodů omlouvat vždy nejpozději do  8.15 hod. téhož dne.

Zdravotní péče

Infekční onemocnění dítěte neprodleně oznamte v mateřské škole.

V průběhu dne se děti převlékají na pobyt venku, do pyžama k odpočinku, všechny osobní věci dítěte označte jeho značkou.

Do areálu mateřské školy je zakázáno nosit a distribuovat návykové látky.

Stravování dětí

V 9.00 hod. přesnídávka, v 11.45 hod. oběd, ve 14.00 hod. svačina. Při včasném příchodu do mateřské školy (od 6.00 do 7.00 hod.) je možné přinést dítěti snídani z domova. Pitný režim je zajištěn po celý den (od 7.15 hod.).

 

Podrobnější informace naleznete ve školním řádu.