Integrovaný blok

„BERUŠKY létu mávají, kamarády vítají“ (září)

Umíchání těsta z nových kluků a děvčat s rozličnými povahovými rysy, přesto v jeden celistvý celek, přimíchání společných pravidel třídy, dětských nápadů a vlídné atmosféry.

Zkoumání pěstovaných a posléze zpracovaných darů naší země, kterých příroda v tento čas nabízí přehršle, tvoření a vaření královských pokrmů, které jsou nejen dobré, ale též zdravé.

Záměrem v tomto bloku je:
  • rozvoj a užívání všech smyslů;
  • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu;
  • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti);
  • získání relativní citové samostatnosti;
  • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému;
  • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem;
  • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu.