Školní vzdělávací program MŠ Pohádka

"Pohádka poznání přináší dětem, aby pak uměly jít samy světem"

Vzdělávací program školy vychází z neoficiálního názvu „Pohádka“. K němu směřujeme všechny naše činnosti a motivace. Pracujeme podle integrovaných bloků, které odpovídají věkovým i individuálním zvláštnostem dětí. V názvech integrovaných bloků vycházíme z názvů jednotlivých tříd. Jsme škola běžného typu, ale zaměřujeme se na estetickou výchovu (výtvarná, hudební, pracovní – modelování a práci s keramikou). Závazným dokumentem pro práci ve třídách je "Školní vzdělávací program". Každá třída má svůj vlastní "Třídní vzdělávací program", který připravují učitelky společně s rodiči. Oba programy vytváříme podle nadřazeného dokumentu "Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání", který vymezuje požadavky, podmínky a pravidla pro vzdělávání dětí předškolního věku.

Naší snahou je rozvoj dětské individuality, talentu dětí, vytváření kladných návyků a dovedností, posilování sebevědomí dítěte a upevnění jeho pozice v sociálních rolích, které ho budou provázet na cestě za poznáním a životem. K tomu vytváříme podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se u nás dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně. Každodenní pestrou nabídkou činností v dětech probouzíme aktivní zájem o poznání a objevování světa. Vytváříme základy kompetencí, důležitých pro celý další vývoj, vzdělávání a celoživotní učení.

Hlavní cíle - obecně

  • Rozvoj dítěte po stránce psychické, fyzické i sociální, položení základů ke schopnosti učit se a poznávat (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní)

  • Osvojení základních hodnot, na nichž je položen náš hodnotový systém a celá naše společnost (kompetence činnostní a občanské)

  • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná sebevědomá osobnost (kompetence sociální a personální)

 

Podrobnější informace najdete ve Školním vzdělávacím programu v MŠ