Integrovaný blok

„Jaro je tu natotata, hrajeme si jak (na) KOŤATA“ (březen, duben)

Odemykání přírody kouzelným klíčem, vítání probouzejícího se jara, prvních kvítků, mláďátek i jarních víl, vnímání zurčení potůčků i vůně jarní trávy. Péče o přírodní krásy, boj za čistou a spokojenou přírodu. Oslavy svátků jara. 

Záměrem v tomto bloku je:
  • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí;
  • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu − osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické);
  • rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny;
  • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách;
  • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře   a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat  a projevovat;
  • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit;
  • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností     v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy;
  • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách.