Školní vzdělávací program

"Saská brána otevřená, zlatým klíčem odemčená"

Cíle mateřské školy vycházejí z cílů "Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání" a tyto cíle MŠ rozpracovává jako svá specifika. Pracujeme podle integrovaných bloků, které vyplývají z přirozeného života kolem nás. Do obsahu integrovaných bloků jsme zobrazili názvy jednotlivých tříd.

Činnost MŠ poskytuje všestranný rozvoj dítěte, směřuje k integraci kulturně sociálních, psychofyzických a duchovních složek. Jejich vzájemné působení vede k přiměřenému vývoji dětské osobnosti, je nezbytnou podmínkou úspěšného přechodu z mateřské do základní školy. Toto přímo souvisí s vnitřní pohodou dítěte, která je základem  a hlavním smyslem veškerého působení na dítě.

Rámcové cíle RVP PV:

 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 2. Osvojení hodnot
 3. Získání osobnostních postojů  

 

Desatero zlatých klíčů k úspěšnému rozvoji dítěte (vzdělávací cíle a  záměry):  

 1. Vést děti k samostatnosti. Podněcovat příležitosti, ve kterých se mohou uplatnit. 
 2. Vytvářet ve spolupráci s dětmi pravidla sociálního soužití. Učit děti stanovená pravidla chápat a dodržovat. 
 3. Přizpůsobovat  vzdělávání dětí vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním a  emocionálním potřebám dětí.  
 4. Respektovat  individualitu každého dítěte. Vycházet ze znalosti aktuálního rozvojového stavu dítěte. Každému dítěti poskytovat pomoc a  podporu v  míře, kterou individuálně  potřebuje, v  kvalitě, která mu vyhovuje.  
 5. Podporovat   dětskou zvídavost, potřebu objevovat. Být průvodcem na jeho cestě za poznáním. Informace předávat zajímavou formou, navazovat na vlastní prožitky dětí, podněcovat je k  vlastnímu zájmu, hledat a  rozvíjet jejich individuální schopnosti.  
 6. Pracovat  jako tým. Dobrý kolektiv a  respektování druhých je jedním ze základních předpokladů k  tomu, aby byla mateřská škola plná spokojených dětí a  jejich rodičů.  
 7. Rozvíjet  základní VDNPH ve všech oblastech. Směřovat ke kompetencím RVP PV.  
 8. Prohlubovat  různorodost a  specifické zájmy dítěte individuálně i  v  zájmových činnostech. Podporovat talentované, nadané a  mimořádně nadané děti.  
 9. Sledovat  vývoj dítěte a  jeho změny i  pokroky zaznamenávat. Provádět evaluační analýzu obsahu, metod a  forem denní nabídky činností.  
 10. Spolupracovat  s  rodiči dětí a  s  ostatními partnery.  

Školní vzdělávací program v plném znění je k nahlédnutí v mateřské škole.