Integrovaný blok

„Vyplouváme“ (září, říjen)

Modrá lodička na vodě vyjadřuje potřebu čisté vody a ovzduší, pocit klidu a rovnováhy, zaměření na zdravý postoj k životu.

Záměrem v tomto bloku je:
 • adaptace dětí;
 • základní orientace v okolí MŠ;
 • vytváření pravidel soužití;
 • seznámení s dětmi ve třídě i ostatních třídách, se zaměstnanci, srovnání a respektování společných a odlišných znaků, vytváření pozitivních vzájemných vztahů
 • seznámení s organizací a režimem dne;
 • posílení vztahu k mateřské škole, rodině, městu, ke své zemi, ale i zemím ostatním
 • ověřování individuálních znalostí;
 • bezpečné chování v mateřské škole i při pobytu venku;
 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti;
 • rozvoj a podpora her vycházejících z potřeb dítěte;
 • podpora dětí v komunikaci
 • podpora samostatnosti při denních činnostech;
 • zařazování individuálních a skupinových grafomotorických cvičení
 • podpora předmatematických činností
 • modrá lodička na vodě - potřeba čisté vody a ovzduší.